Miten edistämme kestävän kehityksen SDG3-tavoitteiden saavuttamista

 • Kehittämällä kestävää kehitystä edistäviä kierrätysteräksestä valmistettuja tuotteita.
 • Edistämällä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, erityisesti konserninlaajuisen Safety at Work -ohjelman avulla.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG4-tavoitteiden saavuttamista

 • Kehittämällä jatkuvasti työntekijöidemme ammatillista osaamista.
 • Tukemalla toimintapaikkakuntiemme oppilaitoksia ja tekemällä niiden kanssa yhteistyötä.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG5-tavoitteiden saavuttamista

 • Pyrkimällä jatkuvasti lisäämään naispuolisten työntekijöiden määrää.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG6-tavoitteiden saavuttamista

 • Kierrättämällä tuotannon prosessivesiä. Vesistöihin laskettavat prosessivedet puhdistetaan tehtaiden omilla puhdistamoilla.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG7-tavoitteiden saavuttamista

 • Tuotanto perustuu fossiilittomaan sähköenergiaan. Tuotannossa syntyvää hukkalämpöä myydään kaukolämpöverkkoon.
 • Tuotannon energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti.
 • Ovakon terästuotteet luovat edellytyksiä teräskomponenttien koon minimoimiselle, jolloin tuloksena on entistä energiatehokkaampi lopputuote.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG8-tavoitteiden saavuttamista

 • Ovako noudattaa voimassa olevia työehtosopimuksia, kunnioittaa ihmisoikeuksia ja järjestää työntekijöille asianmukaiset työskentelyolosuhteet.
 • Kaikkiin uusiin toimitussopimuksiin sisällytetään toimittajaohjeet (Supplier Code of Conduct), joissa asetetaan vaatimukset esimerkiksi toiminnan eettisyydelle, korruption ehkäisemiselle, työolosuhteille ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG9-tavoitteiden saavuttamista

 • Ovakon tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksena syntyy uusia, entistä paremmin kestävää kehitystä edistäviä tuotteita.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG12-tavoitteiden saavuttamista

 • Ovakon tuotannon pääraaka-aine on kierrätysromu. Kierrättämällä terästä Ovako nivoo asiakkaansa osaksi kestävää kiertotaloutta.
 • Tuotantoprosessin jatkuva parantaminen pienentää Ovakon päästöjä ilmaan ja vesistöihin.
 • Ovakon valmistusprosessin tuloksena syntyy terästuotteita, jotka pienentävät niiden käyttöön liittyvää hiilijalanjälkeä koko elinkaarensa ajan.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG13-tavoitteiden saavuttamista

 • Tuotannon ilmastovaikutus on merkittävästi maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi.
 • Ovakon tuotteet sisältävät vähän epäpuhtauksia, minkä ansiosta asiakkaat pystyvät valmistamaan keveämpiä ja pienempiä komponentteja, mikä puolestaan pienentää tuotteiden käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää

Ovako Kestävän kehityksen raportti 2019

Lataa PDF (englanniksi)