Ovako erottuu muista toimijoista käyttämällä tuotannon pääraaka-aineena rautamalmin sijasta yksinomaan rautaromua. Koska terästä voi kierrättää rajattomasti heikentämättä materiaaliominaisuuksia, Ovakon terästuotannolla pystytään hillitsemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia tinkimättä teräksen laadusta.

Tuotantoprosesseja kehitetään jatkuvasti

Ovako pyrkii systemaattisesti vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia kehittämällä tuotantoprosessejaan. Pysyvänä tavoitteena on tuotannon aiheuttamien päästöjen vähentäminen. Keskeisimmät ilmastoon vaikuttavat päästöt ovat palamisprosesseissa syntyvä hiilidioksidi ja typen oksidit. Muita päästöjä ovat terästehtaiden ja jatkojalostuksen hiukkaspäästöt. Esimerkkejä tuotantoprosessien parannuksista:

  • Energiatehokkuus – Ovako pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintansa energiatehokkuutta. Kaikilla merkittävillä tuotantoyksiköillä on ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä, osalla myös -sertifiointi, mikä käytännössä tarkoittaa säännöllisiä energiakatselmuksia ja niiden edellyttämiä parannustoimenpiteitä.
  • Vesikierto – Ovakon olennaisimmat tuotantoyksiköt eivät sijaitse veden puutteesta kärsivillä alueilla, mutta vettä pyritään siitä huolimatta käyttämään mahdollisimman tehokkaasti, mukaan lukien veden kierrättäminen takaisin prosessiin.
  • Kuljetusten optimointi – Ovako pyrkii systemaattisesti pienentämään kuljetustensa ympäristövaikutuksia esimerkiksi suosimalla rautatiekuljetuksia ja yhteiskuljetuksia sekä käyttämällä mahdollisimman ajanmukaista kuljetuskalustoa.
  • Jäännöstuotteet – Ovako etsii systemaattisesti uusia käyttömahdollisuuksia terästuotannossa syntyville jäännöstuotteille. Sivutuotteiden hyötykäytöllä, tuotantoprosessissa käytettävien materiaalien uudelleenkäytöllä ja metallien talteenotolla pystytään vähentämään neitseellisten raaka-aineiden louhintaa.
  •  

  • Nestekaasu- (LPG) ja öljykäyttöisten uunien konversiot sähkökäyttöisiksi
  • Lämmön talteenotto – kaikki isot ruotsalaiset tuotantoyksiköt myyvät tuotannossa syntyvän hukkalämmön paikalliseen kaukolämpöverkkoon
  • Moni yksikkö ottaa talteen jäähdytysvesistä saatavan lämmön, mikä pudottaa tehdasrakennusten lämmittämiseen kuluvan kaukolämmön nettokäytön lähes nollaan

 

Ovakon kemikaalien käyttö

Ovakolla on käytössä proaktiivinen prosessi kemikaalien ja muiden eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön, esim. REACH, RoSH-direktiivi ja GADSL, säätelemien tuotteiden katselmointeihin ja arviointiin. Vaaralliset kemikaalit pyritään systemaattisesti korvaamaan vaarattomilla vaihtoehdoilla.

Seloste Ovakon tuotteissa käytetyistä kemikaaleista on luettavissa täällä.

Tuotteiden käyttö

Ilmastonmuutoksen torjumista edistävien tuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja Ovako tekee aktiivista yhteistyötä asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Ovakon teräksillä saadaan monessa tapauksessa poikkeuksellisen merkittävät ympäristöedut, kun huomioon otetaan myös asiakkaan lopputuotteiden käyttö. Ovakon valmistusprosessi minimoi teräksen sisältämät sulkeumat ja viat. Toisin sanoen teräs on erittäin puhdasta, jolloin se kestää tavanomaista terästä paremmin väsyttävää kuormitusta. Tämän ansiosta Ovakon asiakkaat pystyvät kehittämään vaativiin sovelluksiin keveämpiä ja lujempia komponentteja, jotka kestävät pidempään. Ovako siis auttaa asiakkaitaan valmistamaan parempia tuotteita, joilla on pienemmät ympäristövaikutukset.

Kuonapuhtaus

Ovakon puhtaiden terästen ja tavanomaisten terästen eron näkee veden alla tehtävässä ultraäänimittauksessa.

Ilmastoselosteet

Ympäristötuoteseloste (EPD®) on todennettu ja rekisteröity asiakirja, jossa annetaan läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista niiden koko elinkaaren ajalta. Selosteiden sisältö räätälöidään usein määrätyn käyttäjäryhmän tai markkina-alueen tarpeisiin keskittymällä johonkin tiettyyn ympäristövastuun näkökulmaan. Yleisimmin käytetty ympäristötuoteselosteen tyyppi ovat ilmastoselosteet, joissa ilmoitetaan pelkästään tuotteen hiilijalanjälki. Ovakon ilmastoselosteiden avulla pystytään seuraamaan yhtiön terästuotannon hiilijalanjälkeä valmista terästuotekiloa kohti, ja arvoa voidaan verrata maailmanlaajuiseen keskiarvoon raaka-aineesta aina siihen asti, kun valmis tuote lähtee yhtiön tehtaalta. Selosteet osoittavat, että Ovakon tuotteiden hiilijalanjälki on 80 prosenttia kuumavalssattujen terästuotteiden maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi. Nämä tiedot auttavat asiakkaita tekemään valistuneita päätöksiä teräshankinnoissaan.

Ovakon ilmastoselosteet ovat ladattavissa alla.

 

80 %

maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi hiilijalanjälki