Innovative steel
for a better engineered future
print

Säkerheten först

På Ovako arbetar vi aktivt med en rad olika frågor som berör oss medarbetare i vår vardag, både i och utanför arbetet.

På Ovako arbetar vi aktivt med säkerhet
Ovako har under många år arbetat med säkerhetsfrågor och arbetet går under parollen "Säkerheten först". Det innebär att inget arbete är så viktigt att det ska genomföras om inte säkerheten kan säkerställas. Säkerheten har högsta prioritet och Ovakos vision är noll olyckor och arbetssjukdomar.

För att lyckas nå visionen bedriver Ovako ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär för Ovako att exempelvis kontinuerligt göra våra maskiner säkrare, genomföra skyddsronder samt säkerställa att riskanalyser genomförs vid förändringar av verksamheten. Det innebär också att all personal utbildas i säkerhet samt att alla anställda inom Ovako förväntas att rapportera och åtgärda risker.

Framgång inom säkerhetsarbetet kräver också ett aktivt och tydligt ledarskap av samtliga medarbetare och företaget strävar därför ständigt mot att utveckla våra chefer och medarbetares ledarskap. Ovako har många bra ledare som brinner för säkerhetsfrågorna och det i sin tur bidrar till att säkerhetskulturen utvecklas positivt.

På Ovako bryr vi oss om varandra
För att nå Ovakos vision om noll olyckor arbetar Ovako tillsammans i samverkan. Säkerhet på Ovako handlar om att vi bryr oss om varandra.

På Ovako arbetar vi aktivt med hälsa och friskvård
Hälsa och friskvård är ett viktigt fokusområden för Ovako som ansvarstagande arbetsgivare. Proaktiva insatser är viktiga och flera utbildningsinsatser görs även på detta område. Bland annat har flera av de större enheterna utbildat medarbetare i skiftgångsfrågor som behandlar bland annat områdena sömn, kost, motion och alkohol.

Ovako reagerar på signaler om ohälsa i ett tidigt skede genom att uppmärksamma individer och hantera varningstecken. Hälsoarbetet sker i hög utsträckning lokalt och inkluderar bland annat hälsoinspiratörer, friskvårdsbidrag, träningsmöjligheter och ekonomiskt stöd till fritidsklubbar. 

Läs mer om hur Ovako arbetar med hälsa och säkerhet

Alla ska vara friska
Ovako har som målsättning att alla medarbetare ska vara friska när de går i pension. Detta ställer krav på en lyhördhet för hur de anställda upplever den egna arbetssituationen och att arbetsplatsen utformas på ett sätt som är anpassat till individens behov. För att klara detta beaktas exempelvis alltid ergonomi och hälsoaspekterna vid alla nyinvesteringar och planerade ombyggnationer.