Innovative steel
for a better engineered future
print

Hälsa och säkerhetsarbete

Fokus på hälsa och friskvård
Ovakos ambition är att alla medarbetare ska vara friska under yrkestiden och när de går i pension. Detta ställer krav på  Ovako som arbetsgivare att vara lyhörd för hur de anställda upplever arbetssituationen och att arbetsplatsen tar hänsyn till såväl företagets som individens förutsättningar.

För att understödja hälsa och friskvård är proaktivitet viktigt. Ovako omhändertar signaler på ohälsa i ett tidigt skede genom att uppmärksamma individer och hantera varningstecken. Hälsoarbetet sker i hög utsträckning lokalt och inkluderar bland annat hälsoinspiratörer, friskvårdsbidrag, träningsmöjligheter och ekonomiskt stöd till fritidsklubbar.

Säkerhetsarbetet
Säkerhet är ett prioriterat område. Under 2014 har Ovako genomfört ett koncerngemensamt chefsmöte med  fokus på säkerhetsfrågor. I samband med det fastställdes Ovakos ambition och principer för säkerhetsarbetet. För att lyckas med denna ambition är det viktigt att arbeta med såväl produktionsförutsättningar, maskiner och utrustning som  personalens egen inställning till, och medvetenhet om säkerheten på arbetsplatsen. Det beteendebaserade säkerhetsarbetet har också förstärks i syfte att alla medarbetare ska göras medvetna om hur det egna agerandet påverkar säkerheten i verksamheten.

Som ett led i säkerhetsarbetet har Ovako tagit fram ”Safety at work” – Ovakos koncerngemensamma säkerhetsprogram. Detta program sätter ramarna för koncernens säkerhetsarbete och tydliggör vilka delar av arbetet som är   koncerngemensamma samt hur arbetet ska bedrivas för att nå de uppsatta målen.

Ambitionen är att inga olyckor ska inträffa på arbetsplatsen. Olycksfallsfrekvensen har minskat med 24 procent sedan 2011. Målsättningen är att ytterligare reducera antalet olyckor med sjukskrivning, med minst 50 procent till 2015, från basår 2012. Ovako arbetar vidare med hög intensitet för att nå uppsatta mål. Detta kräver stort engagemang från chefer och medarbetare samt att säkerhetsfrågan integreras i det dagliga arbetet.

Ovakos säkerhetsarbete bygger på tydliga strukturer och arbetssätt. Ovako genomför alltid säkerhetsgranskningar i samband med investeringar och stora projekt. Lagstiftning, regleringar och krav gås då igenom liksom interna regler som måste beaktas vid inköp, installation och användning. Riskanalyser av produktionsprocesser är sedan flera år en naturlig del av verksamheten. Ovako ställer idag högre krav på gamla anläggningar, vilket innebär att säkerheten kontinuerligt förbättras.