Innovative steel
for a better engineered future
print

Miljö

Ovako arbetar målmedvetet för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Detta görs bland annat genom att råvaror och energi används på ett effektivt sätt samt genom att ständigt försöka minimera verksamhetens utsläpp till luft och vatten. Att tillverka och bearbeta stål kräver mycket energi. Koncernen arbetar aktivt för att effektivisera energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser.

Ovakos stål används i produkter som bidrar till att minska miljöpåverkan i användarledet. Ett exempel på detta är Ovakos IQ-Steel. 

Alla verksamheter inom Ovako har miljötillstånd för sin verksamhet i enlighet med respektive lands miljölagstiftning. Under 2014 har Imatra förnyat sitt miljötillstånd till 2024. I det nya tillståndet skärptes endast villkoren för utsläpp till luft och detta  på grund av förändrad miljölagstiftning. Arbetet med att förnya Hofors och Smedjebackens miljötillstånd pågår.

Ovakos verksamheter i Smedjebacken och Boxholm har implementerat energiledningssystemet ISO 50001. I Hofors och Hällefors pågår arbetet med att implementera energiledningssystemet och verksamheten kommer att bli certifierad enligt ISO 50001 under 2016.


Stålets kretslopp

Stål är ett viktigt konstruktionsmaterial och finns överallt i samhället. Som material kan det återanvändas obegränsat antal gånger utan att dess egenskaper försämras. Ovakos ståltillverkning är helt skrotbaserade vilket gör Ovako till Nordens största användare av stålskrot. Skrotanvändningen innebär att ingen ny järnmalm bryts för stålproduktionen. Det innebär bland annat minskad resursförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid.

Skrotet som används i verksamheten sorteras och hanteras i olika kvalitetsklasser beroende på innehåll, storlek och form. Syftet med detta är att optimalt använda de legeringsämnen som finns i skrotet och därmed reducera andelen nya legeringsämnen som annars skulle behöva tillsättas. Att aktivt arbeta med att optimera skrotsorteringen utifrån legeringsinnehåll medför ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Ovako satsar på att utveckla nya användningsområden för restprodukter eftersom det bidrar till ett resurseffektivt samhälle.


Lokalt miljöarbete
Ovakos miljöarbete bedrivs lokalt på varje verksamhetsort eftersom verksamheternas miljöpåverkan huvudsakligen är lokal och regional. Varje enhet arbetar med egenkontroll av verksamhetens miljöpåverkan. Detta görs bland annat genom provtagning och kontroll av utsläpp till luft och vatten samt genom uppmätning och beräkning av externa bullernivåer. Vid flera enheter har bullerutredningar genomförts för att kartlägga verksamhetens totala ljudbild. Utifrån dessa kartläggningar arbetar Ovako med att minska bullernivåerna bland annat genom att installera ljuddämpare och sätta upp bulleravskärmningar.


Energieffektiviseringar
Samtliga verksamhetsorter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering. Såväl Imatra som Smedjebacken och Boxholm deltar i olika energieffektiviseringsprogram. I Hofors har under 2014 en värmebehandlingsugn konverterats från gasoldrift till eldrift vilket minskar den totala energiförbrukningen och medför att utsläpp av koldioxid och kväveoxider upphör. Även säkerheten förbättras avsevärt eftersom gasolhanteringen vid ugnen upphör. Denna konvertering har varit så pass framgångsrik att Ovako planerar att genomföra ugnskonverteringar på flera orter.