Innovative steel
for a better engineered future
print

Strategi för fortsatt tillväxt

Ovakos strategi bygger på tre utvecklingsområden, med syfte att optimera verksamheten, skapa tillväxt inom nyckelsegment och bygga en plattform för framtiden.

Strategiska utvecklingsområden

 

1. Driva operationell effektivitet

 • Ytterligare förbättrad säkerhet
  Kontinuerligt fortsätta att förbättra säkerheten i hela verksamheten, med den långsiktiga ambitionen att helt eliminera olyckor.
 • Stärka konkurrenskraften genom lean-initiativ, kostnadseffektivitet och tydliga verksamhetsprioriteringar
  Genomföra centrala och lokala initiativ för att förbättra processer och kostnadskontroll, samtidigt som tydliga prioriteringar implementeras för verksamheten, med fokus på säkerhet, kvalitet, leverans och produktivitet.
 • Förstärka kommersiella möjligheter genom initiativ inom digitalisering, försäljning och prissättning
  Införa nya digitala verktyg och processer, samt utbildningar inom exempelvis försäljning och koncerngemensamma prissättningsinitiativ.

2. Skapa tillväxt inom nyckelsegment

 • Skapa tillväxt i attraktiva nischer genom tydliga strategier för nyckelsegment
  Med hjälp av tydliga segmentstrategier skapa tillväxt inom bolagets starkaste områden såväl geografiskt som produktmässigt.
 • Dra nytta av tillväxt i USA och Asien, med ledande globala produkter
  Utforska möjligheter att följa strategiska kunder globalt och att på andra sätt skapa tillväxt på nya marknader.

3. Bygga en plattform för framtiden

 • Fortsätta investera i teknologiskt ledarskap med material och produkter för nya applikationer
  Utveckla nya produkter för ledande applikationer.
 • Skapa kundnytta genom världsledande lågt koldioxid-avtryck
  Behålla och utveckla den ledande positionen i branschen när det gäller hållbart och klimatvänligt stål.
 • Selektivt utvärdera strategiska möjligheter till förvärv för att stärka ledarskap i nyckelsegment och/eller bidra till att öka konsolidering
  Kontinuerligt se över möjligheter till förvärv av bolag som är ledande inom sin marknad, eller som erbjuder produkter och tjänster längre ner i värdekedjan som kan komplettera befintligt utbud.

Strategiska mål

 

Säkerhet
Ambition att helt eliminera olyckor med ett initialt mål att uppnå en LTIFR (antal olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar) under stålbranschens nordiska genomsnitt (<5).

Kunder
Att vara kundernas förstahandsval drivet av attraktiva produkter, goda kundrelationer, ledande leveransservice och lägsta koldioxidutsläpp från ”cradle to gate”.

Finansiella resultat
Ovakos finansiella mål speglar vår ambition om lönsam tillväxt, operationell effektivitet och en kapitalstruktur anpassad till stålbranschens konjunkturbild.