I enlighet med Non-Conflict Minerals Act, som ingår i den amerikanska lagen H. R. 4173, avsnitt 1502, är skrot och legeringselement som vi köper från våra leverantörer varken tillverkade av konfliktresurser såsom tenn, tantal, volfram eller guld (3TG) eller har sitt ursprung i konfliktområden.  Med konfliktområden avses Demokratiska republiken  Kongo och angränsande länder, såsom de definierats i Dodd Frank  Conflict Mineral Legislation. Om någon förändring vad gäller ursprunget för våra produkters legeringselement inträffar, kommer vi att meddela våra kunder.

 

Ovakos mall för rapportering av konfliktresurser kan laddas ner här.

Höga krav på samarbetspartner

Ovako har en särskild uppförandekod för leverantörer och den ingår i alla nya avtal.  I den ställs krav på leverantörerna inom bland annat lagefterlevnad, affärsetik och antikorruption, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet samt miljö.

Genom en standardiserad inköpsprocess kvalificeras och bedöms leverantörer utifrån kostnad, kvalitet och leverans.

Alla potentiella leverantörer måste fylla i ett formulär för självutvärdering.