Hur vi bidrar till SDG3

 • Utveckling av hållbara produkter, tillverkade av återvunnet stålskrot.
 • Främjande av medarbetarnas hälsa och säkerhet, framförallt genom det koncerngemensamma programmet Safety at Work.

Hur vi bidrar till SDG4

 • Kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare.
 • Insatser för att främja och samverka med lokala utbildningsaktörer på de orter där bolaget är verksamt.

Hur vi bidrar till SDG5

 • Kontinuerliga insatser för att öka andelen kvinnor i verksamheten.

Hur vi bidrar till SDG6

 • Återvinning av det vatten som används i produktionen.
 • Det processvatten som släpps ut är renat i interna  reningsverk.

Hur vi bidrar till SDG7

 • Produktionen baseras på en fossilfri elmix. Överskottsvärme säljs vidare till fjärrvärmeverk.
 • Kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar i produktionen.
 • Ovakos stålprodukter möjliggör tillverkning av mindre stålkomponenter vilket medför energieffektivare produkter.

Hur vi bidrar till SDG8

 • Ovako följer gällande kollektivavtal och främjar mänskliga rättigheter och en god arbetsmiljö.
 • En särskild uppförandekod finns för leverantörer och ingår i alla nya avtal. Där ställs krav inom bland annat affärsetik, antikorruption, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Hur vi bidrar till SDG9

 • Genom satsningar på forskning och utveckling bidrar Ovako till nya, mer hållbara produkter.

Hur vi bidrar till SDG12

 • Ovakos produktion baseras på återvunnet stålskrot. På så sätt bidrar Ovako till att företagets kunder kan bli en del av den cirkulära ekonomin.
 • Genom ständiga förbättringar i produktionsprocessen minskas kontinuerligt bolagets utsläpp till luft och vatten.
 • Ovakos tillverkningsprocess ger stålprodukter som skapar ett minskat klimatavtryck genom hela livscykeln.

 

Hur vi bidrar till SDG13

 • Produktion med betydligt lägre klimatpåverkan än det globala genomsnittet.
 • Ovakos produkter har få inneslutningar. Det möjliggör för kunderna att tillverka lättare och mindre komponenter vilket medför lägre koldioxidutsläpp då produkten används.

Läs mer

Ovako Hållbarhetsrapport 2019

Ladda ner PDF