Ovako stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling och har identifierat de områden där Ovako kan bidra till att uppnå målen. Nedan följer ett urval av företagets aktiviteter som på olika sätt bidrar till att uppnå målen.

 

Hur vi bidrar till SDG3:

 • Utveckling av hållbara produkter, tillverkade av återvunnet stålskrot.
 • Främjande av medarbetarnas hälsa och säkerhet, framförallt genom det koncerngemensamma programmet Safety at Work.

Hur vi bidrar till SDG4:

 • Kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare.
 • Insatser för att främja och samverka med lokala utbildningsaktörer på de orter där bolaget är verksamt.

 

Hur vi bidrar till SDG5:

 • Kontinuerliga insatser för att öka andelen kvinnor i verksamheten.

Hur vi bidrar till SDG6:

 • Återvinning av det vatten som används i produktionen.
 • Det processvatten som släpps ut är renat i interna  reningsverk.

Hur vi bidrar till SDG7:

 • Produktionen baseras på en fossilfri elmix. Överskottsvärme säljs vidare till fjärrvärmeverk.
 • Kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar i produktionen.
 • Ovakos stålprodukter möjliggör tillverkning av mindre stålkomponenter vilket medför energieffektivare produkter.

Hur vi bidrar till SDG8:

 • Ovako följer gällande kollektivavtal och främjar mänskliga rättigheter och en god arbetsmiljö.
 • En särskild uppförandekod finns för leverantörer och ingår i alla nya avtal. Där ställs krav inom bland annat affärsetik, antikorruption, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Hur vi bidrar till SDG9:

 • Genom satsningar på forskning och utveckling bidrar Ovako till nya, mer hållbara produkter.

Hur vi bidrar till SDG12:

 • Ovakos produktion baseras på återvunnet stålskrot. På så sätt bidrar Ovako till att företagets kunder kan bli en del av den cirkulära ekonomin.
 • Genom ständiga förbättringar i produktionsprocessen minskas kontinuerligt bolagets utsläpp till luft och vatten.
 • Ovakos tillverkningsprocess ger stålprodukter som skapar ett minskat klimatavtryck genom hela livscykeln.

Hur vi bidrar till SDG13:

 • Produktion med betydligt lägre klimatpåverkan än det globala genomsnittet.
 • Ovakos produkter har få inneslutningar. Det möjliggör för kunderna att tillverka lättare och mindre komponenter vilket medför lägre koldioxidutsläpp då produkten används.
Ovako 2018 Hållbarhetsrapport

Ladda ner PDF