Miljöaspekter har alltid varit en grundläggande del av Ovakos verksamhet och våra stålprodukter har ett koldioxidavtryck som är 80% lägre än det globala genomsnittet. Under 2019 nådde vi vårt mellanmål att minska ”vagga-till-grinden” kolavtryck för färdiga varmvalsade stålprodukter med 30% per ton.


Ovako differentierar sig på marknaden genom att endast använda stålskrot som insatsmaterial istället för järnmalm. Eftersom stål kan återvinnas oändligt många gånger utan att dess egenskaper försämras, kan Ovako tillverka stål med lägre klimatpåverkan utan att kompromissa med stålets kvalitet.


Vi har valt att dela upp vårt miljöarbete inom följande områden klimat, effektiva processer, användning av kemiska ämnen och klimatsmarta produkter.

Förbättringar i produktionsprocessen

Genom ständiga förbättringar av produktionsprocessen minskar Ovakos miljöpåverkan kontinuerligt. Företaget strävar ständigt efter att minska utsläppen vid tillverkningen av produkter och de främsta klimat- och miljöpåverkande utsläppen till luft består av koldioxid och kväveoxider från förbränning samt stoft från stålverk och mekanisk bearbetning.  Förbättringarna i produktionsprocessen inbegriper:

 

  • Energieffektivitet – Ovako arbetar kontinuerligt med energieffektivitering. Alla större produktionsenheter arbetar också i linje med eller är energicertifierade enligt ISO 50001, vilket innebär att energikartläggningar genomförs regelbundet och åtgärder vidtas.
  • Återanvändning av vatten  – Ovakos stora produktionsenheter ligger i områden som inte är klassade som vattenstressade områden, men bolaget arbetar ändå aktivt med att skapa så effektiv användning som möjligt av vatten i produktionen, bland annat genom cirkulerande system där vatten  återanvänds.
  • Optimering av transporter – Ett kontinuerligt arbete pågår med att minska miljöbelastningen av transporter exempelvis genom en större andel tågtransporter, ökad samlastning och modernare fordon. 
  • Restprodukter – Ovako arbetar ständigt med att hitta nya användningsområden för restprodukter som produceras i samband med ståltillverkning. Genom att använda restprodukter, återanvända interna material och återvinna metallinnehåll kan uttaget av jungfruliga råvaror minskas.

Exempel på energieffektivitetsåtgärder

  • Konvertering av ugnar från gasol och olja till el
  • Värmeåtervinning – restvärme säljs till lokala fjärrvärmenät från alla större produktionsanläggningar i Sverige
  • På flera orter återvinns värmen från kylvattnet från processerna, vilket medför att nettoanvändningen av fjärrvärme för att värma upp dessa byggnader i princip har reducerats till noll

 

Användning av kemiska ämnen på Ovako

Ovako har en proaktiv process för granskning och utvärdering av kemikalier och samtliga produkter uppfyller kraven för den europeiska och nationella lagstiftningen, inklusive REACH, RoSH-direktivet och GADSL. Ovako arbetar kontinuerligt för att hitta substitut för farliga kemikalier och ersätta dem med mindre farliga.

En redogörelse över Ovakos användning av kemiska produkter finns här.

Produktanvändning

Efterfrågan på klimatanpassade produkter fortsätter att öka och Ovako arbetar aktivt med kunder, leverantörer och andra intressenter för att minska en produkts totala miljöpåverkan genom hela  livscykeln. I många fall bidrar Ovakos stål även till särskilt stor miljönytta när kundernas slutprodukter används. Det är under Ovakos tillverkningsprocess som inneslutningar och defekter minimeras vilket resulterar i stål med hög renhetsnivå och med förbättrad utmattningshållfasthet, jämfört med konventionellt stål. Detta möjliggör för Ovakos kunder att utveckla avancerade lösningar där komponenterna kan göras lättare och starkare och med längre livslängd. Därmed skapar Ovako möjligheter för sina kunder att i sin tur skapa bättre produktlösningar med mindre miljöpåverkan.

 

Renhetsnivå

Skillnaden mellan Ovakos högrena stål och konventionella stål kan illustreras med ultraljudsmätningar vid hög frekvens under vatten.

Klimatdeklarationer

Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD®) är ett verifierat och registrerat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan över deras livscykel. Ofta anpassas informationen efter specifika användarbehov  eller marknadsområden genom att endast fokusera på en miljöaspekt. Den mest populära av dessa är klimatdeklarationer som endast anger produktens koldioxidavtryck. De klimatdeklarationer som Ovako tagit fram möjliggör jämförelse mellan det globala genomsnittet och Ovakos koldioxidavtryck per kilo färdig stålprodukt, från råmaterial till dess att produkten lämnar företagets produktionsanläggningar, från ”cradle-to-gate” (vaggan till graven). Den livscykelanalys som deklarationerna bygger på visar att Ovakos produkter har ett 80 procent lägre koldioxidavtryck än det globala genomsnittet för varmvalsade stålprodukter. Den här informationen hjälper kunder att göra korrekta beräkningar och fatta välinformerade beslut om sina stålinköp.

Ovakos klimatdeklarationer kan laddas ner nedan.

80 %

LÄGRE KOLDIOXIDAVTRYCK ÄN DET GLOBALA GENOMSNITTET