Med säkerhet som högsta prioritet

Medarbetarnas säkerhet är högsta prioritet för Ovako och ett område där företaget alltid investerar. Säkerhetsåtgärder görs systematiskt i hela företaget. Det långsiktiga målet är att helt eliminera olyckor på arbetsplatsen. Efter många års dedikerat arbete har vi nu nått det mellanliggande målet för en Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) under tre.

Sedan 2015 har Ovako drivit ett koncerngemensamt säkerhetsprogram kallat Safety at Work som går ut på att integrera säkerhetsfrågorna ytterligare i det dagliga arbetet. Utöver de koncerngemensamma säkerhetsåtgärderna har affärsenheterna anpassade planer med mer detaljerade initiativ och rutiner. Det viktigaste är att skapa en kultur där säkerhet alltid ges högsta prioritet.

Mångfald och jämställdhet

Stålindustrin är traditionellt en mansdominerad bransch. Ovako arbetar kontinuerligt för att öka andelen kvinnor bland medarbetarna.  Målet är att minst 25 procent kvinnor ska finnas i ledande befattningar och minst 20 procent kvinnor i hela organisationen. Förutom jämställdhet mellan könen arbetar Ovako aktivt för en ökad mångfald när det gäller andra faktorer. Lika möjligheter ska gälla för alla och bolaget har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier.

 

Stöd till lokalsamhället

Ovako är ofta den största arbetsgivaren på de orter där bolaget verkar och är därmed en viktig aktör i lokalsamhället. Därför är det  viktigt för bolaget att engagera sig i utvecklingen av dessa orter. Ovako engagerar sig på flera sätt och har nära samarbeten med olika aktörer där bolaget har verksamhet. På flera orter samverkar Ovako med lokala utbildningsaktörer och köper en stor del av tjänster för service, underhåll och liknande från lokala leverantörer och entreprenörer. Ovako deltar också i lokala näringslivsnätverk och stödjer på olika sätt lokala idrottsföreningar och liknande och har nära samarbeten med kommunerna inom flera områden.

Mänskliga rättigheter

Ovako förbinder sig till att i alla led respektera mänskliga rättigheter och bolaget ställer höga krav på samarbetspartner att göra detsamma. I uppförandekoden för leverantörer anges Ovakos ställningstagande när det gäller mänskliga rättigheter samt vilka krav som ställs på leverantörerna. Kraven inkluderar exempelvis likabehandling, motverkande av diskriminering och trakasserier, att erbjuda marknadsmässiga löner och bra arbetsvillkor. Ovako fördömer all form av tvångs- och barnarbete och ställer krav på samarbetspartner att det inte förekommer.