Policyer och efterlevnad

Ovako arbetar i enlighet med ILO:s deklaration om grundläggande  principer och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen, Global Compacts tio principer och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt bekämpande av korruption och miljöskadlig verksamhet.

Lagar och krav inom hållbarhetsområdet är en miniminivå för  Ovako och ett systematiskt arbete finns för att identifiera nya och förändrade lagar samt vidta åtgärder där så behövs.

Ovakos uppförandekod ligger till grund för all verksamhet och  ska följas av alla medarbetare. Alla medarbetare ska känna till uppförandekoden och förstå vilka förväntningar som finns på dem som enskilda medarbetare.

 

Ledningssystem

Ovakos enheter arbetar i enlighet med eller är certifierade enligt de internationella ISO-standarderna för arbetsmiljö (ISO 45001), miljö (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001 och IATF 16949:2016) och energi (ISO 50001).

 

Giltiga och relevanta certifikat återfinns i Ovakos mediabank.