Turvallisuus on ykkösprioriteetti

Työntekijöiden turvallisuus on Ovakolle ensisijaisen tärkeä asia, johon investoidaan jatkuvasti voimavaroja. Turvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet toteutetaan systemaattisesti koko yhtiössä. Pitkän aikavälin tavoitteemme on kokonaan tapaturmaton työpaikka.

Ovakolla on ollut vuodesta 2015 käynnissä konserninlaajuinen Safety at Work -ohjelma, jonka tarkoituksena on integroida työturvallisuus entistä vahvemmin osaksi päivittäistä toimintaa. Koko konsernia koskevien toimenpiteiden lisäksi liiketoimintayksiköillä on omia, yksityiskohtaisempia hankkeita ja toimenpiteitä sisältäviä turvallisuusohjelmia. Keskeistä on luoda aina ja kaikkialla turvallisuuden etusijalle nostava toimintakulttuuri.

Monimuotoisuus ja sukupuolten tasavertaisuus

Terästeollisuus on perinteisesti ollut miesvaltainen ala. Ovako pyrkii jatkuvasti lisäämään naispuolisten työntekijöiden määrää. Tavoitteena on, että vähintään 25 prosenttia esimiesasemassa olevista henkilöistä on naisia ja koko henkilöstöstä vähintään 23 prosenttia. Sukupuolten välisen tasavertaisuuden lisäksi Ovako pyrkii muutoinkin aktiivisesti lisäämään henkilöstönsä monimuotoisuutta. Kaikilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet, ja kaikenlaista syrjintää tai häirintää kohtaan on nollatoleranssi.

Paikallisyhteisöjen tukeminen

Ovako on monella paikkakunnalla suurin työnantaja ja siten tärkeä osa paikallisyhteisöä, joten on tärkeää, että yhtiö on aktiivisesti mukana paikkakunnan kehittämisessä. Ovako on mukana toimintapaikkakuntiensa elämässä monin eri tavoin ja tekee tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi oppilaitosten kanssa, ja iso osa tarvitsemistamme palveluista, esimerkiksi kunnossapitotöistä, hankitaan paikallisilta toimittajilta ja urakoitsijoilta. Ovako on myös mukana paikallisissa yritysverkostoissa, tukee eri tavoin toimintapaikkakuntien urheiluseuroja ja muita järjestöjä ja tekee eri aloilla tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa.

Ihmisoikeudet

Ovako on sitoutunut kunnioittamaan toiminnassaan kaikilta osin yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja edellyttää samaa myös yhteistyökumppaneiltaan. Ovakon ihmisoikeusperiaatteet ja toimittajille asetetut vaatimukset on kirjattu toimittajaohjeisiin (Supplier Code of Conduct). Vaatimukset koskevat työntekijöiden tasavertaista kohtelua, syrjinnän ja häirinnän ehkäisemistä, markkinaehtoista palkkausta ja asianmukaisia työolosuhteita. Ovako tuomitsee kaikenlaisen pakko- ja lapsityön ja edellyttää myös yhteistyökumppaneitaan varmistamaan, ettei tämänkaltaisia väärinkäytöksiä esiinny.