Med säkerhet som högsta prioritet

Säkerheten för våra medarbetare är högsta prioritet för Ovako och vårt långsiktiga mål är en arbetsplats med noll olyckor och arbetssjukdomar. Genom dedikerat och systematiskt säkerhetsarbete har vi sett stora förbättringar i vår säkerhetsstatestik. Vi är stolta över att vårt LTI (Lost Time Injury) har minskat med nästan 93 % sedan 2015 och vår LTI-frekvens är 0.8, vilket är en av de lägsta i Norden.

Vi har ett koncerngemensamt säkerhetsprogram som går ut på att ytterligare integrera säkerhetsfrågorna i vår dagliga verksamhet. För att ta nästa steg i vårt säkerhetsarbete lanserade vi en Ovako Safety Standard som vägledning för alla chefer och anställda. Standarden är baserad på Ovakos policyer och mål för hälsa och säkerhet samt gällande lagar och förordningar. En viktig aspekt är att förbättra och stärka vår säkerhetskultur för att säkerställa att säkerhet beaktas i allt vi gör.

Ovako employees at production site
Ovako employees at production site

Inkludering och mångfald 

Ovakos ambition är att ha rätt kompetens på rätt plats med människor som speglar samhället. Alla ska ha lika möjligheter och vi har ingen tolerans för någon form av diskriminering eller trakasserier.

Det pågår flera initiativ för att uppmuntra fler kvinnor att arbeta på Ovako. Vårt mål är att minst 25 % av ledande befattningar ska innehas av kvinnor och att hela organisationen ska vara minst 23 % kvinnor. Vi kräver att externa rekryteringsföretag alltid presenterar kvinnliga kandidater för potentiell anställning och vi fokuserar på att presentera kvinnliga anställda i vår kommunikation. Förutom jämställdhet arbetar vi aktivt för att uppnå större inkludering och mångfald inom alla områden.

 

Stöd till lokalsamhället

Ovako är ofta den största arbetsgivaren på de orter där bolaget verkar och är därmed en viktig aktör i lokalsamhället. Därför är det  viktigt för bolaget att engagera sig i utvecklingen av dessa orter. Ovako engagerar sig på flera sätt och har nära samarbeten med olika aktörer där bolaget har verksamhet. På flera orter samverkar Ovako med lokala utbildningsaktörer och köper en stor del av tjänster för service, underhåll och liknande från lokala leverantörer och entreprenörer. Ovako deltar också i lokala näringslivsnätverk och stödjer på olika sätt lokala idrottsföreningar och liknande och har nära samarbeten med kommunerna inom flera områden.

decorative image: Ovako employee on bicycle
Human rights icon

Mänskliga rättigheter

Ovako förbinder sig till att i alla led respektera mänskliga rättigheter och bolaget ställer höga krav på samarbetspartner att göra detsamma. I uppförandekoden för leverantörer anges Ovakos ställningstagande när det gäller mänskliga rättigheter samt vilka krav som ställs på leverantörerna. Kraven inkluderar exempelvis likabehandling, motverkande av diskriminering och trakasserier, att erbjuda marknadsmässiga löner och bra arbetsvillkor. Ovako fördömer all form av tvångs- och barnarbete och ställer krav på samarbetspartner att det inte förekommer.