Hur vi bidrar till SDG3

 • Främjande av medarbetarnas hälsa och säkerhet, framförallt genom det koncerngemensamma programmet Safety at Work och den nyligen lanserade safetystandarden.

Hur vi bidrar till SDG4

 • Kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare.
 • Samarbete med lokala utbildningsleverantörer på de orter där vi är verksamma.

Hur vi bidrar till SDG5

 • Fortsatta ansträngningar att öka kvinnors representation i verksamheten.
 • Öka antalet kvinnor i ledande befattningar.

Hur vi bidrar till SDG6

 • Återvinning av det vatten som används i produktionen.
 • Behandling av utsläppt processvatten i interna reningsverk.

Hur vi bidrar till SDG7

 • Kontinuerligt arbete med energieffektivitet.
 • Produktionen baseras på en fossilfri elmix. 
 • Överskott säljs till fjärrvärmeverk.
 • Våra stålprodukter möjliggör tillverkning av lättare stålkomponenter, vilket medför energieffektivare slutprodukter.

Hur vi bidrar till SDG8

 • Vi följer gällande kollektivavtal och främjar mänskliga rättigheter och en god arbetsmiljö.
 • En uppförandekod för leverantörer ingår i alla nya avtal där krav ställs på viktiga aspekter som affärsetik, antikorruption, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter.

Hur vi bidrar till SDG9

 • Genom satsningar på forskning och utveckling bidrar vi till nya och mer hållbara produkter.

Hur vi bidrar till SDG12

 • Vår produktion baseras på återvunnet stålskrot. På så sätt bidrar Ovako till att företagets kunder kan bli en del av den cirkulära ekonomin.
 • Genom ständiga förbättringar i produktionsprocessen minskas kontinuerligt våra utsläpp till luft och vatten.
 • Våra tillverkningsprocesser ger stålprodukter ett minskat klimatavtryck under hela deras livscykel.

 

Hur vi bidrar till SDG13

 • Produktion med betydligt lägre klimatpåverkan än det globala genomsnittet.
 • Våra produkter har få inneslutningar, som gör det möjligt för kunderna att använda rent stål för tillverkning av mindre och lättare komponenter, vilket resulterar i klimatsmarta produkter.
Ovako Sustainability Report 2020

Ladda ner PDF