Policyer 

Ovako arbetar i enlighet med ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen, Global Compacts tio principer och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt bekämpande av korruption och miljöskadlig verksamhet.

Ovakos uppförandekod och våra policys ligger till grund för all verksamhet och ska följas av alla medarbetare. Alla medarbetare ska känna till uppförandekoden och våra policys och förstå vilka förväntningar som finns på den enskilde medarbetaren.

 

Efterlevnad

Lagar och krav inom hållbarhetsområdet är en miniminivå för Ovako och ett systematiskt arbete finns för att identifiera nya och förändrade lagar samt vidta åtgärder där så behövs.

För att förtydliga och visa efterlevnad av lagar, förordningar och standarder har vi publicerat ett antal statements, declarations och rapporteringsmallar. 

Whistleblower

Ovako har en Whistleblower-kanal för att rapportera oro kring misstänkta överträdelser av vår uppförandekod, våra policyer eller lagar och förordningar. Klicka på länken för mer information: https://ovako.whistlelink.com/

 

Ledningssystem

Ovakos enheter arbetar i enlighet med eller är certifierade enligt de internationella ISO-standarderna för arbetsmiljö (ISO 45001), miljö (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001 och IATF 16949:2016) och energi (ISO 50001).

 

Giltiga och relevanta certifikat återfinns i Ovakos mediabank.

 

 

Ovako certificates