Ovako är industriell ledare när det gäller minimering av CO2 utsläpp, där hela värdekedjan tas med. Vårt koldioxid fotavtryck ”vaggan till grind” för en varmvalsad stång är 80% lägre än globala genomsnittet. Att minska CO2 utsläppen är prioriterat och Ovako arbetar ständigt med processeffektivitet och olika hållbarhets aktiviteter, läs mer i vår hållbarhetsrapport.

Sedan 2015 har vi minskat koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet med 55% och vårt mål är att minska den med 80% till 2030.

En av stålindustrins största utmaningar är att ersätta fossila bränslen när man värmer stål inför valsning. Under 2020,var Ovako först i välden med att genomföra ett framgångsrikt fullskaleförsök med väte som bränsle. Testet visade att det är möjligt att värma stål med väte.

Läs mer om det spännande testet.

Läs om våra hållbarhetsmål. 

Läs mer om Ovakos väg mot koldioxidneutralitet

 

Miljö- och klimatdeklarationer

En miljödeklaration (Environmental Product Declaration EPD®) är ett verifierat och registrerat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan under deras livscykel.

Ovako har publicerat EPD: er som täcker hela miljöpåverkan av varmvalsade stålstänger från Ovakos enheter i Hofors, Imatra och Smedjebacken och Boxholm (Smebox) samt klimatdeklarationer som visar koldioxidavtrycket. Dessa deklarationer är baserade på en livscykelanalys av en varmvalsad stång från vaggan till grinden. De tar hänsyn till allt återvunnet skrot- och legeringsämnen, transport, energi och avfallsprodukter i produktionsprocessen samt fotavtrycket från inkommande varor och tjänster och utbytesförlusten i produktionen.

EPD:erna omfattar områden som växthusgasutsläpp, vattenanvändning, försurning, troposfärisk ozon, abiotisk utarmning och eutrofiering. De tillhandahåller data om den genomsnittliga stålprodukten som Ovako producerar och beroende på kundernas behov kan värdena för en specifik stålprodukt, som återspeglar en specifik legeringsvariant, göras tillgängliga på begäran. För mer information se beskrivning av Carbon Footprint Calculator nedan.

EPD:erna och klimatdeklarationer möjliggör jämförelser mellan det globala genomsnittet och Ovakos koldioxidavtryck från vaggan till grinden. Denna information hjälper kunderna att göra korrekta beräkningar och välgrundade beslut om deras stålinköp. EPD:erna visar att Ovakos produkter har ett 80% lägre koldioxidavtryck än det globala genomsnittet för varmvalsade stålprodukter.

Ovakos EPD:er och klimatdeklarationer kan laddas ner nedan.

 

 

Carbon Footprint Calculator

Carbon Footprint Calculator är baserad på livscykelanalysen av en Ovako varmvalsad stång samt  beaktar den ökade koldioxidpåverkan som genereras av vidareförädling och den specifika legeringsvarianten. Det ger kunderna information som gör det möjligt för dem att jämföra produkter och skapa fotavtryck för sina egna produkter. De kommer också att kunna förse sina egna kunder med viktig information för att göra meningsfull jämförelser mellan leverantörer. Carbon Footprint Calculator utvecklades med hjälp av det svenska forskningsinstitutet RISE.