Sedan 2015 har vi minskat koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet med 58 % och ett av våra hållbarhetsmål är att minska våra CO2 utsläpp med 80% till 2030.

Ovakos mål är ett stål utan koldioxidutsläpp. Med start från januari 2022 och tills målet är uppnått kommer företaget balansera de återstående koldioxidutsläppen i produktionen genom koldioxidkompensationer. Användningen av kompensation kommer gradvis att minska i takt med att företaget fortsätter att investera i ny teknologi och förbättra sina processer. Syftet med kompensationerna är att minska de globala koldioxidutsläppen och därigenom bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle.

Läs mer om Ovakos väg mot koldioxidneutralitet.

En av stålindustrins största utmaningar är att ersätta fossilt bränsle vid värmning av stål inför valsning. År 2020,var Ovako först i världen att genomföra ett framgångsrikt fullskaleförsök med vätgas som bränsle. Testet visade att det är möjligt att i fullskalig produktion värma stål med vätgas. Vi inledde därför under 2021 ett samarbete med flera nyckelaktörer inom svensk och norsk industri. Initiativet stöds även av Energimyndigheten, med det gemensamma målet att etablera en industriomfattande användning av fossilfri vätgas, öka kunskapen och potentialen hos detta bränsle och att uppnå kostnadseffektiv produktion av vätgas. Detta har resulterat i att Ovako bygger Sveriges största vätgasanläggning i Hofors som kraftigt kommer att minska våra koldioxidutsläpp från stålproduktion.

Läs mer om samarbetet här.

informative image: hot steel
Environmental product declaration for Ovako Imatra

 

Environmental Product Declarations

EPD Hofors 

EPD Imatra 

EPD Smedjebacken - Boxholm

Miljö- och klimatdeklarationer

En miljödeklaration (Environmental Product Declaration EPD®) är ett verifierat och registrerat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan under deras livscykel.

Ovako har publicerat EPD: er som täcker hela miljöpåverkan av varmvalsade stålstänger från Ovakos enheter i Hofors, Imatra och Smedjebacken och Boxholm (Smebox) samt klimatdeklarationer som visar koldioxidavtrycket. Dessa deklarationer är baserade på en livscykelanalys av en varmvalsad stång från vaggan till grinden. De tar hänsyn till allt återvunnet skrot- och legeringsämnen, transport, energi och avfallsprodukter i produktionsprocessen samt fotavtrycket från inkommande varor och tjänster och utbytesförlusten i produktionen.

EPD:erna omfattar områden som växthusgasutsläpp, vattenanvändning, försurning, troposfärisk ozon, abiotisk utarmning och eutrofiering. De tillhandahåller data om den genomsnittliga stålprodukten som Ovako producerar och beroende på kundernas behov kan värdena för en specifik stålprodukt, som återspeglar en specifik legeringsvariant, göras tillgängliga på begäran. För mer information se beskrivning av Carbon Footprint Calculator nedan.

EPD:erna och klimatdeklarationer möjliggör jämförelser mellan det globala genomsnittet och Ovakos koldioxidavtryck från vaggan till grinden. Denna information hjälper kunderna att göra korrekta beräkningar och välgrundade beslut om deras stålinköp. EPD:erna visar att Ovakos produkter har ett 80% lägre koldioxidavtryck än det globala genomsnittet för varmvalsade stålprodukter.

 

 

Carbon Footprint Calculator

Carbon Footprint Calculator är baserad på livscykelanalysen av en Ovako varmvalsad stång samt  beaktar den ökade koldioxidpåverkan som genereras av vidareförädling och den specifika legeringsvarianten. Det ger kunderna information som gör det möjligt för dem att jämföra produkter och skapa fotavtryck för sina egna produkter. De kommer också att kunna förse sina egna kunder med viktig information för att göra meningsfull jämförelser mellan leverantörer. Carbon Footprint Calculator utvecklades med hjälp av det svenska forskningsinstitutet RISE.

CO2 calculator icon