Komplettering av samrådsunderlag för tillståndsansökan gällande vätgasanläggning vid Ovako i Hofors

Ovako Sweden AB planerar att ansöka om ändringstillstånd enligt miljöbalken för en vätgasanläggning vid bolagets befintliga verksamhet i Hofors. Syftet med vätgasanläggningen är att möjliggöra fossilfri stålproduktion genom att ersätta gasol med vätgas som bränsle för värmning av stål innan valsning.

Inför framtagande av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning genomförs ett samråd enligt miljöbalken, med möjlighet för myndigheter, enskilda berörda och allmänhet att inkomma med synpunkter. Företaget utreder ytterligare ett alternativ för placering av vätgasanläggning inne på verksamhetsområdet. Det nya alternativet utreds för att hitta bästa möjliga plats ur ett helhetsperspektiv.

Lokalisering vätgasanläggning komplettering samrådsunderlag.

Samrådsunderlag som beskriver den ansökta verksamheten. 

Schematisk skiss över vätgasanläggningen.


Ytterligare upplysningar lämnas av miljöingenjör Eva Djupenström, Ovako Sweden AB, tel.nr. 0290-251 01.


Välkommen att lämna synpunkter på kompletteringen av samrådsunderlaget senast den 27 oktober 2021 per mail till  eller till adress: OVAKO, Södra Porten, Faluvägen, 813 82 Hofors