Under årens lopp har vi tack vare stora satsningar på forskning och utveckling, innovativt tänkande och nära samarbete med kunder kontinuerligt lyckats förnya och uppgradera vårt erbjudande. Ständiga förbättringar är även fortsättningsvis vårt mål – att öka produktiviteten, garantera säkerheten och säkerställa hållbara processer som skapar tillväxt. I allt detta följer vi FN:s globala mål för hållbar utveckling och strävar efter att använda återvunnet stål och fossilfri el samt följa principerna för cirkulär ekonomi i all verksamhet. Med en ambition att göra ännu större skillnad för världen  höjer vi därför ribban ytterligare. Vår tydliga strategiska färdplan, innovativa teknologi och med våra resurser, gör oss väl positionerade för att ytterligare minska belastningen på klimatet till fördel för alla. Vi kallar det för Carbon Neutral Now.

Decorative image

Ett bra utgångsläge

  • 97 % återvunnet stål
  • Fossilfri el
  • 80 % lägre koldioxidavtryck jämfört med det globala genomsnittet för varmvalsade produkter cradle-to-gate
  • 2 ton mindre koldioxid än det globala genomsnittet för varje ton av varmvalsade produkter cradle-to-gate
  • 58 % minskning av koldioxidutsläppen från den redan låga nivån basåret 2015
  • Framgångsrika försök med värmning av stål 100 % fossilfritt med vätgas och syre

Vi inledde nyligen ett ambitiöst initiativ för att uppnå koldioxidneutralitet inom hela verksamheten genom ett koncept för att värma stål med fossilfri vätgas, med stöd från flera industriella partners såväl som Energimyndigheten. Efter genomfört och lyckat fullskaletest är vi övertygade om att den första kompletta produktionsinstallationen kommer att bevisa konceptet ytterligare. Hittills har vi genom andra initiativ minskat våra koldioxidutsläpp med 58 % från basåret 2015 och med full implementering av vätgas vid förbränning kommer utsläppen att ytterligare minskas från vår process med hela 80 % jämfört med basåret 2015 – det vill säga ytterligare 50 % från de redan låga nivåerna.

Vår vätgasinvestering för att adressera klimatförändringarna, tillsammans med flera andra åtgärder, kommer att implementeras så snart de går att finansieras för att uppnå nollvisionen för koldioxidutsläpp. Dock är klimatsituationen så alarmerande att världen inte kan vänta på enbart operativa förbättringar. Därför har vi beslutat att från och med den 1 januari 2022, kommer Ovako att enbart  sälja produkter från koldioxidneutral stålproduktion.

Läs mer om vår vätgasanläggning och tryck på länken för att läsa mer om vår resa mot koldioxidneutralitet.

Länk till faktablad (pdf på engelska)

Minskad klimatpåverkan – nu

Vi kommer även fortsättningsvis satsa på att uppnå viktiga milstolpar för att minska koldioxidutsläppen, men samtidigt har vi ett ansvar att vidta omedelbara åtgärder för våra kunders och samhällets bästa. Från och med 2022 kommer vårt redan låga koldioxidavtryck att reduceras till noll genom klimatkompensering. Detta ligger i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling och Science Based Targets initiative (målnivån 1,5 °C) samt bidrar till den FN-ledda kampanjen Race to Zero. Behovet av klimatkompensering kommer att minskas allteftersom vi fortsätter att investera i processförbättringar.