Ovako bedriver verksamhet på ett etiskt och ärligt sätt och har nolltolerans för alla former av korruption, mutor, konkurrensbegränsande åtgärder eller liknande beteende.

Leverantörer och partners är skyldiga att förhindra alla former av korruption och följa policyer som Ovako har utarbetat på detta område. Målet är noll interna och externa incidenter relaterade till korruption.

Decorative image: Ovako truck at production site

Ansvarsfulla inköp

Ovako har i leveranskedjan cirka 3000 leverantörer. De flesta av Ovakos leverantörer återfinns i Sverige och Finland samt i övriga Europa.

Ovako har åtagit sig att upprätthålla FN:s Global Compact’s Principles och med det som grund måste våra leverantörer och underleverantörer följa Ovakos uppförandekod för leverantörer (endast på engelska). Utöver dessa krav kontrollerar vi våra leverantörer och underleverantörer genom revision.

Ovako ställer också krav på leverantörer om ansvarsfull utvinning av råmaterial och accepterar inte aktiviteter som bidrar till konflikter i utvinningsområden.

Höga krav på samarbetspartner

Ovako har en särskild uppförandekod för leverantörer och den ingår i alla nya avtal. I den ställs krav på leverantörerna inom bland annat lagefterlevnad, affärsetik och antikorruption, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet samt miljö.

Genom en standardiserad inköpsprocess kvalificeras och bedöms leverantörer utifrån kostnad, kvalitet och leverans.

Alla potentiella leverantörer måste fylla i ett formulär för självutvärdering.

Konfliktmineraler och kobolt

I enlighet med Non-Conflict Minerals Act, som ingår i den amerikanska lagen H. R. 4173, avsnitt 1502, är skrot och legeringselement som vi köper från våra leverantörer varken tillverkade av konfliktresurser såsom tenn, tantal, volfram eller guld (3TG) eller har sitt ursprung i konfliktområden. Ovako använder inte heller mineral kobolt som legeringsämne. Med konfliktområden avses Demokratiska republiken Kongo och angränsande länder, såsom de definierats i Dodd Frank Conflict Mineral Legislation. Om någon förändring vad gäller ursprunget för våra produkters legeringselement inträffar, kommer vi att meddela våra kunder. Ovako ställer även krav på leverantörer kring ansvarsfull utvinning av råvara och accepterar inte aktiviteter som bidrar till konflikter i utvinningsområden.

Bolaget ställer sig bakom Responsible Business Alliance (RBA) och Global e-Sustainability Initiative (GeSI), som bland annat utarbetat ett program för konfliktfria material och ett ramverk för att rapportera kring användning av konfliktmineraler. Ovako stöder också Responsible Minerals Initiative. Cobalt Reporting Template (CRT) är en gratis, standardiserad rapporteringsmall skapad av Responsible Business Alliance® (RBA®).

 

Ovako Conflict Minerals Reporting Template 

Ovako Extended Mineral Reporting Template

 

 

 

Informative image: Hot-rolled steel bar