Ovako strävar efter en hållbar värdekedja och en verksamhet som genererar värde i alla led, från produktutveckling till slutprodukter. En hållbar värdekedja handlar om att säkerställa att alla aspekter av hållbarhet integreras i hela kedjan, från material och design hela vägen till produktion. Dessa aspekter inkluderar allt från kvalitet, produktivitet, ekonomi till anställda, säkerhet och miljö.


En väsentlighetsanalys har genomförts för att identifiera områden med största vikt för Ovako och företagets intressenter. De viktigaste hållbarhetsområden som identifierades omfattar Ovakos hela affärs- och produktutbud.

Läs Ovakos hållbarhetsrapporter och hållbarhetsmål på vår engelska sida. 

Miljö


Genom ständiga förbättringar av produktionsprocesserna minskar Ovakos miljöpåverkan kontinuerligt. Några exempel på förbättringar är effektiv energi- och vattenanvändning och reducering koldioxidutsläppen, vilket säkerställer att företaget uppfyller lagstadgade krav och kraven från sina kunder.

Läs mer

Social hållbarhet

Ovako strävar efter att skapa en attraktiv arbetsplats för sina medarbetare och bidra till ett samhälle som är hållbart på lång sikt. Åtgärderna omfattar professionell utveckling för medarbetarna och samhällsaktiviteter, till exempel att stödja lokala idrottsföreningar, köpa tjänster och underhåll från lokala leverantörer samt andra initiativ som bidrar till ett livskraftigt samhälle.

Läs mer

 

Affärsetik

Ovako bedriver verksamhet på ett etiskt och ärligt sätt och har nolltolerans för alla former av korruption, mutor, konkurrensbegränsande åtgärder och liknande agerande. Leverantörer och samarbetspartner förväntas också förhindra alla former av korruption och följa Ovakos regler inom detta område.

Läs mer

Styrning och uppföljning

Ovako arbetar i enlighet med ILO:s deklaration om grundläggande  principer och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen, Global Compacts tio principer och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt bekämpande av korruption och miljöskadlig verksamhet.

Lagar och krav inom hållbarhetsområdet är en miniminivå för Ovako och ett systematiskt arbete finns för att identifiera nya och förändrade lagar samt vidta åtgärder där så behövs.

Läs mer

 

Hållbarhetsmål

Ovako stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling och har identifierat de områden där Ovako kan bidra till att uppnå målen. Nedan följer ett urval av företagets aktiviteter som på olika sätt bidrar till att uppnå målen.

Läs mer

Ovako Sustainability Report 2021

Ladda ner PDF