Effektiva processer

Ovakos produktion är baserad på 97% stålskrot, vilket gör Ovako till Nordens största återvinnare av skrot. Eftersom stål kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att dess egenskaper försämras, kan Ovako tillverka stål med lägre klimatpåverkan utan att kompromissa med kvaliteten. Detta är en av anledningarna till att Ovakos produkter har 80 % lägre koldioxidavtryck "vaggan-till-grind" jämfört med det globala genomsnittet.

Ovako förbättrar ständigt sin miljöpåverkan genom kontinuerlig utveckling av sina produktionsprocesser. Företaget strävar alltid efter att minska utsläppen från sin produktion. Alla produktionsenheter är certifierade enligt ISO14001.

Ovako har publicerat miljödeklarationer (Environmental Product Declarations EPD) som innhåller den totala miljöpåverkan av varmvalsade stålstänger från Ovakos enheter i Hofors, Imatra och Smedjebacken och Boxholm (Smebox).

Här kan du ladda ner Ovakos EPDer.

informative image: environment
informative image: truck digging

Förbättringarna i produktionsprocessen inkluderar:

Energieffektivitet – Ovako arbetar kontinuerligt med energieffektivisering. Alla större produktionsenheter arbetar också i linje med eller är energicertifierade enligt ISO 50001.

Resursoptimering - För att optimera användningen av stålets legeringsämnen sorteras skrotet i olika kvalitetskategorier beroende på legeringsinnehåll, storlek och form.

Återanvändning av vatten – Även om alla större produktionsanläggningar finns i områden som inte klassificeras som vattenbelastade arbetar Ovako aktivt för att uppnå en så effektiv vattenanvändning som möjligt. Bland annat genom cirkulära system för återanvändning av vatten.

Utsläpp till luft och vatten - De största utsläppen till luft är koldioxid och kväveoxider från förbränning och damm från stålverk och mekanisk bearbetning. Utsläppen har minskat genom kontinuerlig utveckling av effektivare processer. Processvatten återvinns och innan det släpps ut behandlas det i interna vattenreningsverk. Alla utsläpp övervakas regelbundet enligt egenkontrollprogram.

Exempel på energieffektivitetsåtgärder

 

  • Konvertering från gasol och olja till el för våra ugnar.
  • Värmeåtervinning – restvärme säljs till lokala fjärrvärmenät från alla större produktionsanläggningar i Sverige.
  • På flera orter återvinns värmen från kylvattnet från processerna, vilket medför att nettoanvändningen av fjärrvärme för att värma upp dessa byggnader i princip har reducerats till noll.

Optimering av transporter – Ett kontinuerligt arbete pågår för att minska miljöbelastningen av transporter, exempelvis genom en större andel tågtransporter, ökad samlastning och modernare fordon. 

Restprodukter – Ovako arbetar ständigt med att hitta nya användningsområden för restprodukter som produceras i samband med ståltillverkning. Genom att använda restprodukter, återanvända interna material och återvinna metallinnehåll kan uttaget av jungfruliga råvaror minskas.  Ett övergripande mål är att 90% av alla restprodukter återvinns eller återanvänds.

Biodiversitet – Ovako arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden och stödja ovanliga växtarter. Ett exempel är att säkerställa så att Värnabackarnas björkbetesmark på anläggningen i Hofors betas av nötkreatur.