Tehokkaat prosessit

Ovakon tuotannon pääraaka-aine on 97 % kierrätysromu, ja yhtiö onkin Pohjoismaiden suurin romuteräksen kierrättäjä. Koska terästä voi kierrättää rajattomasti heikentämättä materiaaliominaisuuksia, Ovakon terästuotannolla pystytään hillitsemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia laadusta tinkimättä. Tämä on yksi syy siihen, miksi Ovakon tuotteiden cradle-to-gate-hiilijalanjälki on 80 % maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi.

Ovako vähentää systemaattisesti toimintansa ympäristövaikutuksia kehittämällä tuotantoprosessejaan. Pysyvänä tavoitteena on tuotannon aiheuttamien päästöjen vähentäminen. Kaikilla tuotantoyksiköillä on ISO 14001 -sertifikaatti.

Ovakon julkaisemat ympäristötuoteselosteet kattavat Ovakon Hoforsin, Imatran sekä Smedjebackenin ja Boxholmin (Smebox) tehtaiden kuumavalssatun tangon tuotannon kaikki ympäristövaikutukset. 

Ovakon ympäristötuoteselosteet ovat ladattavissa täältä.

informative image: environment
informative image: truck digging

Esimerkkejä kehitystyöstä:

Energiatehokkuus – Ovako pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintansa energiatehokkuutta. Kaikissa merkittävissä tuotantoyksiköissä on käytössä ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä, osalla on myös sertifiointi.

Raaka-aineiden käytön optimointi – Teräksen seosaineiden käyttöä optimoidaan lajittelemalla romuteräs eri laatuluokkiin seosaineiden, koon ja muodon perusteella.

Vesikierto – Ovako pyrkii käyttämään vettä mahdollisimman tehokkaasti, mukaan lukien veden kierrättäminen takaisin prosessiin, vaikka yksikään yhtiön merkittävistä tuotantoyksiköistä ei sijaitse veden puutteesta kärsivillä alueilla.

Päästöt ilmaan ja vesistöihin – Keskeisimmät päästöt ilmaan ovat palamisprosesseissa syntyvä hiilidioksidi ja typen oksidit sekä terästehtaiden ja jatkojalostuksen hiukkaspäästöt. Päästöjä vähennetään kehittämällä jatkuvasti yhä tehokkaampia prosesseja.
Prosessivesiä kierrätetään, ja ennen laskemista vesistöön ne puhdistetaan tehtaiden omilla puhdistamoilla. Kaikkia päästöjä seurataan säännöllisesti omien valvontaohjelmien mukaisesti.

Esimerkkejä energiatehokkuustoimenpiteistä

 

  • Nestekaasu- (LPG) ja öljykäyttöisten uunien konversiot sähkökäyttöisiksi
  • Lämmön talteenotto – kaikki isot ruotsalaiset tuotantoyksiköt myyvät tuotannossa syntyvän hukkalämmön paikalliseen kaukolämpöverkkoon
  • Moni yksikkö ottaa talteen jäähdytysvesistä saatavan lämmön, mikä pudottaa tehdasrakennusten lämmittämiseen kuluvan kaukolämmön nettokäytön lähes nollaan

Kuljetusten optimointi – Ovako pyrkii systemaattisesti pienentämään kuljetustensa ympäristövaikutuksia esimerkiksi suosimalla rautatiekuljetuksia ja yhteiskuljetuksia sekä käyttämällä mahdollisimman ajanmukaista kuljetuskalustoa.

Jäännöstuotteet – Ovako etsii systemaattisesti uusia käyttömahdollisuuksia terästuotannossa syntyville jäännöstuotteille. Sivutuotteiden hyötykäytöllä, tuotantoprosessissa käytettävien materiaalien uudelleenkäytöllä ja metallien talteenotolla pystytään vähentämään neitseellisten raaka-aineiden louhintaa. Jäännöstuotteista 94 % kierrätetään tai käytetään uudelleen.

Biodiversiteetti – Ovako suojelee luonnon monimuotoisuutta ja harvinaisia kasveja esimerkiksi pyrkimällä varmistamaan, että Värnabackarnan koivuvaltaisella metsälaitumella on karjaa laiduntamassa.