Käytännöt ja määräysten noudattaminen

Ovako noudattaa Kansainvälisen työjärjestön ILOn julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, Rion julistusta, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita ja YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta sekä pyrkii toiminnassaan torjumaan korruptiota ja ympäristön pilaantumista. Ovako katsoo kestävää kehitystä koskevan lainsäädännön ja määräykset toiminnan minimitasoksi. Lainsäädännön uudistuksia ja muutoksia seurataan systemaattisesti, ja muutoksiin reagoidaan tarpeen mukaan.

Ovakon toimintaohje (Code of Conduct) on kaiken toiminnan perusta, ja sen noudattamista vaaditaan kaikilta työntekijöiltä. Jokaisen työntekijän pitää tuntea toimintaohje ja ymmärtää, mitä sen noudattaminen häneltä itseltään vaatii.

Vaatimustenmukaisuus

Vastuullisuuteen liittyvät lait ja vaatimukset ovat Ovakolle vähimmäistaso. Ponnistelemme järjestelmällisesti ja jatkuvasti uusien ja uudistuneiden lakien ja vaatimusten tunnistamiseksi sekä toimenpiteisiin ryhtymiseksi tarvittaessa.

Lakien, määräysten ja standardien noudattamisen todentamiseksi olemme julkaisseet lausunnot/ilmoitukset ja raportointimallit, jotka koskevat hiilineutraalia tuotantoa, kemikaalien käyttöä, kierrätettävyyttä ja kierrätystä sekä vastuullista hankintaa Conflict-mineraalien ja Coboltin osalta.

Whistleblower

Ovakolla on whistleblower-kanava, jonka kautta kaikenlaista mahdollista eettisestä ohjeestamme, politiikoistamme tai voimassaolevista laeista ja säännöistä mahdollisesti poikkeavaa toimintaa voi raportoida. Saat lisätietoa tästä linkistä: https://ovako.whistlelink.com/

Ovako certificates

Hallintojärjestelmät

Ovakon yksiköillä on käytössä kansainvälisen ISO-standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä (ISO 45001), ympäristöjärjestelmä (ISO 14001), laatujärjestelmä (ISO 9001 ja IATF 16949:2016) ja energianhallintajärjestelmä (ISO 50001). Osalla yksiköistä järjestelmät on myös sertifioitu.

Voimassa olevat sertifikaatit ovat ladattavissa Ovakon mediapankista.