Vuoteen 2015 verrattuna olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjä toiminnoistamme 58 % . Kestävän kehityksen tavoitteenamme on vähentää päästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä.

Ovakon päämääränä on luoda päästötöntä terästä. Tammikuun 2022 alusta ja kunnes päämäärä on saavutettu, yhtiömme kompensoi jäljelle jäävät tuotannon hiilipäästöt päästöoikeuksilla. Päästöoikeuksien hyödyntäminen vähenee asteittain sitä mukaa kun yhtiö jatkaa investointeja uuteen teknologiaan ja kehittää prosessejaan. Päästöoikeuksien tarkoituksena on vähentää maailmanlaajuisia hiilipäästöjä ja sen myötä edesauttaa siirtymää kohti kestävää yhteiskuntaa.

Lue lisää Ovakon tiestä kohti hiilineutraaliutta.

 

Terästeollisuuden suurimpia haasteita on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen teräksen kuumentamisessa valssausta varten. Vuonna 2020 Ovako suoritti onnistuneen täyden mittakaavan kokeen, jossa kuumennusuunissa käytettiin polttoaineena vetyä. Koe osoitti, että vetyä voidaan käyttää teräksen kuumentamiseen. Jatkona edelliseen käynnistimme vuonna 2021 yhteistyön useiden ruotsalaisten ja norjalaisten teollisuuden avaintahojen kanssa. Yhteistyötä tukee Ruotsin energiavirasto yhteisellä päämäärällään luoda mahdollisuudet fossiilittoman vedyn hyödyntämiseen, laajentamalla tämän polttoaineen mahdollisuuksien tuntemista ja saavuttamalla kustannustehokasta tuotantoa. Tämä on johtanut siihen, että Ovakon Hoforsin tehtaalla on Ruotsin suurin fosiilittoman vedyn hyödyntämislaitos, jolla saadaan vähennettyä merkittävästi hiilipäästöjä terästeollisuudessa.

Lue lisää tästä kiinnostavasta, laatuaan maailman ensimmäisestä kokeesta.

 

 

informative image: hot steel
Environmental product declaration for Ovako Imatra

 

Environmental Product Declarations

EPD Hofors 

EPD Imatra 

EPD Smedjebacken - Boxholm

Ympäristötuoteselosteet ja ilmastoselosteet

Ympäristötuoteseloste (EPD®) on todennettu ja rekisteröity asiakirja, jossa annetaan läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista niiden koko elinkaaren ajalta.

Ovakon julkaisemat EPD:t kattavat Ovakon Hoforsin, Imatran sekä Smedjebackenin ja Boxholmin (Smebox) tehtaiden kuumavalssatun tangon tuotannon kaikki ympäristövaikutukset. Lisäksi Ovako tekee selkoa toimintansa hiilijalanjäljestä ilmastoselosteilla. Tietojen pohjana on kuumavalssattujen tankojen valmistuksen kattava elinkaarianalyysi ns. kehdosta portille -periaatteen mukaisesti. Se käsittää kaiken kierrätysromun ja seosaineet, kuljetukset, energian sekä tuotannossa syntyvät jätteet, prosessiin käytettävien tuotteiden ja palvelujen vaikutukset sekä tuotannon tuotoshävikin.

Ympäristötuoteselosteissa käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi kasvihuonekaasujen päästöt, vedenkulutus, happamoituminen, alailmakehän otsoni, uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen ja rehevöityminen. Tietojen perustana on Ovakon terästen keskimääräinen koostumus, minkä lisäksi voidaan tarvittaessa toimittaa tietoa eri terästuotteiden arvoista erilaisilla seostuksilla. Lisätietoja löydät alla olevan hiilijalanjälkilaskurin kuvauksesta.

Ovakon ympäristötuoteselosteiden ja ilmastoselosteiden avulla yhtiön hiilijalanjälkeä voidaan verrata kehdosta portille -periaatteen mukaisesti maailmanlaajuiseen keskiarvoon. Nämä tiedot auttavat asiakkaita tekemään valistuneita päätöksiä teräshankinnoissaan. EPD:t osoittavat, että Ovakon tuotteiden hiilijalanjälki on 80 % kuumavalssattujen terästuotteiden maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi.

 

 

Hiilijalanjälkilaskuri

Hiilijalanjälkilaskurissa (Carbon Footprint Calculator) hyödynnetään Ovakon kuumavalssatun tangon elinkaarianalyysia. Huomioon otetaan myös jatkojalostusvaiheiden sekä eri seostusvaihtoehtojen vaikutukset hiilidioksidipäästöihin. Laskurin tietojen avulla asiakkaat voivat vertailla tuotteita ja laskea omien tuotteidensa hiilijalanjäljen. Asiakkaat voivat myös toimittaa omille asiakkailleen toimittajien mielekkääseen vertailuun tarvittavaa dataa. Laskurin kehitystyössä oli mukana Ruotsin valtion tutkimuslaitos RISE.

CO2 calculator icon