Ovako-konsernin Executive Vice President HR, Communication & EHS Phetra Ericsson kertoi naistenpäivänä näkemyksiään siitä, mitä ala voisi tehdä houkutellakseen enemmän naisia.

Työntekijät ovat Ovakon tärkein voimavara. Kyse on lähinnä oikeanosaamisen löytämisestä oikeaan tehtävään oikeaan aikaan. Terästeollisuus on perinteisesti ollut miesvaltainen ala, ja Ovako pyrkii määrätietoisesti lisäämään naisten osuutta henkilöstöstä.

Katsaus teräsalalla tapahtuneisiin muutoksiin

Nykyaikainen terästeollisuus on jotain aivan muuta kuin takavuosina. Ala on ollut perinteisesti fyysisesti raskas ja siksi miesvaltainen, mutta nykypäivän teknologia ja mittavat investoinnit työterveyteen ja -turvallisuuteen ovat avanneet kenttää kaikille.

Ovako pyrkii lisäämään tietämystä alasta lukuisin toimenpitein. Yritys tekee esimerkiksi yhteistyötä koulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa lisätäkseen alan avoimuutta ja lisätäkseen naisten osuutta työvoimasta. Koululais- ja opiskelijaryhmiä kutsutaan vierailuille, ja oppilaitoksia rohkaistaan puhumaan enemmän terästeollisuudesta.

Phetra Ericsson, Ovako’s EVP Group HR, Communication & EHS

Phetra Ericson Ovako ”Haluamme löytää jokaiseen tehtävään juuri oikeaa osaamista. Tärkeänä osana vastuullisuusmatkaamme olemme asettaneet selkeät tavoitteet. Yksi niistä on, että vähintään 25 prosenttia esimiesasemassa olevista henkilöistä on naisia ja koko henkilöstöstä vähintään 20 prosenttia.”
Employees collaborate in Ovako

Vaatimukset rekrytointiprosessille

Jotta jokaiseen tehtävään löydetään varmasti juuri oikea osaaja, rekrytointiprosessiin valittujen ryhmien monimuotoisuuteen on kiinnitettävä vahvasti huomiota, ja molempien sukupuolien oltava edustettuina.

Ovako edellyttää aina, että ulkopuoliset rekrytointiyritykset esittävät yrityksen tehtäviin sekä mies- että naisehdokkaita.

Johdon tärkeä rooli

Johdon on priorisoitava sukupuolten välinen tasa-arvo ja nollatoleranssi kaikenlaista syrjintää tai häirintää kohtaan ja viestittävä siitä selkeästi. Ilman ehdotonta sitoutumista näihin asioihin on mahdotonta luoda vahvoja sukupuolten tasa-arvoa edistäviä toimintatapoja.

Ovakon johtajille suunnattu kehitysohjelma, jonka osallistujista 25 % on naisia, auttaa meitä kehittämään ymmärrystä jokaisen esimiehen vastuusta edistää osallistamista ja torjua syrjintää ja häirintää eri muodoissaan. Tähän liittyvä työ pitää aina ja kaikissa tilanteissa nivoa Ovakon päivittäiseen toimintaan. On luotava kulttuuri, jossa jokainen uskaltaa haastaa totutut käytännöt ja ennakkokäsitykset.

 

 

25 %

johtajien kehitysohjelman osallistujista on naisia.